Vår trosbekännelse

Vår trosbekännelse

Vi tror på...

  1. att Jesus snart skall komma igen till att döma levande och döda.
  2. att Gud har skapat människan,
  3. att den andliga döden kom över människosläktet till följd av människans olydnad och syndafall, vilket innebär att människan är skild från Gud,
  4. att den fysiska döden också är ett resultat av människans syndafall, vilket gör att alla människor till sin natur är syndiga och syndar (/faller i synd), men
  5. att Herren Jesus Kristus dog på korset för våra synders skull, och att alla som tror på Honom blir rättfärdiggjorda i och genom Jesu blod på grund av Hans offerdöd och därigenom står i ett rätt förhållande till Gud.
  6. att den Helige Andes uppgift är att bo i alla troende, och därigenom göra det fullt möjligt (för troende) att få och ge kraft till liv och tjänst i tron.
  7. Vi tror på de dödas kroppsliga uppståndelse, så (a) att de som står i ett rätt förhållande till Gud får en evig välsignelse, medan de som är skilda från Honom på grund av, (b) att de avvisar syndernas förlåtelse i Guds Son drabbas av en evig skilsmässa från Gud.

Gospel For Asias särdrag 

Hantering av ekonomi

GFA är fast besluten om att följa en god ekonomisk praxis och ansvarsfullt hantera de donationer som organisationen mottar. År 2017 gick över 79% av Gospel for Asias budget till att möta människors andliga och praktiska behov. Detta innebär sponsorering av nationella missionärer, hjälp till de fattiga och utveckling av samhällen i Asien.

Fokus på de onådda

Vårt mål är att nå ut till människor, som aldrig hört om Guds kärlek i 10/40 fönstrets område. Det finns fortfarande ca. 3 miljardar onådda människor. Endast i Indien finns det över 500 000 byar, där evangeliet är helt okänt.

Vi utbildar och skickar nationella missionärer

Nationella missionärer har väldigt få, eller inga kulturella barriärer. De är redo att förkunna evngeliet för dem som aldrig hört det. Även om de nationella missionärerna bemöter många hinder, har de ändå ett försprång i jämförelse med sina västerländska kollegor. 

GFA har för tillfället 67 bibelskolor, där tusentals studeranden förbereder sig på att tjäna Herren bland dem, som aldrig fått höra om Guds kärlek.

Enormt med frukt tack vare Guds nåd

Tack vare trofastheten och viljan att offra, har nationella missionärer kunnat berätta om Jesu kärlek för miljoner av onådda män, kvinnor och barn. Idag prisas Herren av människor på områden i Asien, där det tidigare inte funnits kyrkor.

Men allting har sitt pris. Nationella missionärer är tvungna att betala ett högt pris för att nå de onådda med Kristi kärlek. De möter ofta lidande, svårigheter och stark förföljelse.

Församlingar som grundas inom olika kulturer blir fort självförsörjande och behöver därmed inte längre externt stöd.

Morgondagens ledare utbildas i GFAs bibelskolor

Hundratals studeranden utbildas i Gospel For Asias bibelskolor i Indien, där de växer i tron och får  en utbildning för att för sin del upfylla missionsbefallningen.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again